x

Select Your Region / Language

Trở Lại Trên Cùng

Truy cập hình ảnh và tài nguyên hỗ trợ bán hàng được yêu cầu nhiều nhất

Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm và tải về những công cụ cần thiết dễ dàng hơn nữa. Tất cả đều có sẵn tại một vị trí dễ truy cập. Bạn có thể tìm được đồ họa, hình ảnh, logo và công cụ bán hàng để giúp bạn mở rộng giao tiếp với khách hàng.


Các tài nguyên gồm có:

  • Logo sản phẩm

  • Hình ảnh sản phẩm

  • Intel® IPOS
    (Điểm Bán Hàng Thông Minh)

  • Công Cụ Trải Nghiệm Bán Lẻ Intel®

  • Kết nối:

Bạn chưa phải là Intel® Technology Provider? Bấm vào đây.